Diplomityö Katrina-ohjelmistojen kehityksestä

M&V Softwaren Katrina-ohjelmistot sai keväällä kunnian olla mukana diplomityön kohteena. Tampereen teknillisellä yliopistolla opiskeleva Henri Mäntysaari toteutti diplomityönsä tietojohtamisesta Katrinan asiakkaiden hyväksi kevään 2018 aikana. Seuraavassa Henrin haastattelu aiheen tiimoilta.

 

1. Kerrotko alkuun kuka olet ja lyhyesti omasta taustastasi?

Olen Henri Mäntysaari Tampereelta. Olen Tampereen ammattikorkeakoulusta valmistunut tietotekniikan insinööri ja suoritan nyt diplomi-insinöörin tutkintoa Tampereen teknillisellä yliopistolla. Opintoalani TTY:llä on tietojohtaminen. Olen tehnyt diplomityöni tänä keväänä M&V Softwarelle.

 

2. Mikä oli Diplomityön aihe?

Sain onnekkaasti tehdä lopputyöni yritykselle, vastaamaan oikeita käytännön tarpeita. M&V Software toivoi minun keskittyvän työssäni heidän Katrina-tuotteensa kehittämiseen. Luontevasti koulutukseeni liittyvä keino tähän oli luoda tapoja, joilla järjestelmän sisäisestä datasta voidaan luoda tietoa järjestelmän sidosryhmien hyödyksi. Aiheena on siis liiketoimintatiedon luominen toiminnanohjausjärjestelmän sisäisestä datasta.

 

3. Minkä takia halusit valita asiakkaaksi juuri M&V Softwaren?

Halusin tehdä töitä M&V Softwarelle, koska yrityksen hierarkiataso on matala ja minun oli mahdollista päästä suoraan kontaktiin niiden toimijoiden kanssa, jotka todella päättävät ohjelmistojen kehittämisestä ja tuntevat yrityksen ja sen tuotteet läpikotaisin. Tällainen mahdollistaa mutkattoman työskentelyn ja merkityksellisen lopputuloksen aikaansaamisen.

Asiaan vaikutti myös, että yrityksen tuotteet ja toimeksianto olivat kiintoisia: toiminnanohjausjärjestelmät ja datan käytön tehostaminen liittyvät opiskelemaani alaan perinpohjaisesti. MVS oli myös tuttu yritys aiemman heille tehdyn projektin ansiosta.

 

4. Mitkä olivat diplomityön tavoitteet?

Tavoitteeni oli luoda työnantajalleni hyödyllinen tuote, jota voidaan käyttää yrityksen ja sen tuotteiden kehittämiseen. Tahdoin myös oppia tietotuotteen suunnitteluprosessista ja sen kulusta oikeassa työelämässä. Tavoitteeni oli myös tehdä opintosuorite, joka oikeuttaa valmistumaan tutkintonimikkeelläni.

 

5. Kuinka luova prosessi eteni ja sujui?

Lopputyön tekeminen koostui teoreettisesta osuudesta ja tutkimuksesta. Tutkinnon akateemisuus edellytti suoritettavan työn sitomista teoreettiseen ja vertailevaan taustaan, mikä vaati paljon työtä ja soveltamista.

Lopputyön tutkimusosuus sujui jouhevasti: työtä M&V Softwaren taholta ohjaavat henkilöt olivat helposti tavoitettavissa ja antoivat asiantuntemuksensa käyttöön sekä ohjelmiston että tutkimuksen osalta. Kävi selväksi, että MVS panostaa tuotteidensa kehitykseen jatkuvasti tavoitteenaan palvella asiakkaitaan paremmin.

 

6. Kerrotko lopputuloksista. Miten tekemäsi työ näkyy asiakkaidemme tulevaisuudessa?

Suunnittelemani järjestelmän sisäistä dataa hyödyntävät työkalut ovat ensisijaisesti M&V Softwaren sisäiseen käyttöön, joskin niitä on mahdollista myös soveltaa loppukäyttäjien käytettäväksi. Työkalut automatisoivat ja helpottavat MVS:n asiakasorganisaatioiden tilanteiden ja tarpeiden tarkkailua, joten Katrinan käyttäjille ja muille MVS:n asiakkaille työni tulee näkymään yksilöllisempänä asiakaspalveluna sekä tehokkaampana puuttumisena käytön ongelmatilanteisiin.

 

7. Miten näkisit, että nyt tehtyä tutkimustyötä kannattaisi tulevaisuudessa jatkaa?

Tutkimuksessa luodut tuotteet automatisoivat asiakkuuksien hoitoon tarvittavaa tiedonkeruuta. Samankaltaisia, suuria datamääriä läpi käyviä ja niistä johtopäätöksiä tekeviä järjestelmiä olisi mahdollista luoda muitakin lopputyötäni mallina käyttäen. Tällainen datan haravoiminen on tehokasta tietotekniikan käyttöä.

Kategoriat